PHP算法实战-归并

"PHP-algorithm's practice merge"

Posted by 吴庆宝 on November 28, 2018

php算法实战

<?php
/**
 * php算法实战.
 *
 * 排序算法-归并排序
 *
 * @author <https://github.com/wuxiumu>
 */
 /**
 * 合并两个有序数组为一个有序数组
 *
 * @param array $value 待排序数组
 *
 * @return array
 */
 function merge_array($arr_1, $arr_2)
 {
  $length_1 = count($arr_1);
  $length_2 = count($arr_2);
  // 归并算法
  // arr_1[$i]和arr_2[$j]比较
  // <= 则 arr_3[$k] = arr_1[$i] 且 ++$i ++$k
  // >= 则 arr_3[$k] = arr_2[$j] 且 ++$j ++$k
  // 直到 $i >= $length_1 或 $j >= $length_2
  //
  // 接着,如果先$i >= $length_1
  // 则, $arr_2[$j~$length_2] 放到 $arr_3后
  // 如果先$j >= $length_2
  // 则, $arr_1[$i~$length_1] 放到 $arr_3后
  $arr_3 = [];
  $i = 0;
  $j = 0;
  $k = 0;
  while ($i < $length_1 && $j < $length_2) {
   if ($arr_1[$i] <= $arr_2[$j]) {
    $arr_3[$k] = $arr_1[$i];
    ++$i;
    ++$k;
    continue;
   }
   $arr_3[$k] = $arr_2[$j];
   ++$j;
   ++$k;
  }
  if ($i === $length_1) {
   for ($s=$j; $s < $length_2; $s++) {
    $arr_3[] = $arr_2[$s];
   }
  }
  if ($j === $length_2) {
   for ($w=$i; $w < $length_1; $w++) {
    $arr_3[$k] = $arr_1[$w];
   }
  }
  return $arr_3;
 }
 /**
  * 归并排序.
  * 将序列每相邻的两个数字进行归并操作
  *
  * @param array $value 待排序数组
  *
  * @return array
  */
 function merge(&$value=[])
 {
  $length = count($value);
  if ($length === 1) {
   return;
  }
  $arr = [];
  for ($i=0; $i < $length; $i++) {
   if ($i%2 === 0) {
    // 合并每两个元素
    // 判断值类型 integer 直接比大小 合并
    if (is_int($value[$i]) || is_string($value[$i])) {
     if (isset($value[$i+1])) {
      if ($value[$i] < $value[$i+1]) {
       $arr[floor($i/2)][] = $value[$i];
       $arr[floor($i/2)][] = $value[$i+1];
       continue;
      }
      $arr[floor($i/2)][] = $value[$i+1];
      $arr[floor($i/2)][] = $value[$i];
      continue;
     }
     $arr[floor($i/2)][] = $value[$i];
     continue;
    }
    // 判断值类型 array 遍历元素比大小 合并
    // 把两个有序数组合并成一个有序数组
    // 归并算法详情请看 merge-array
    if (is_array($value[$i])) {
     if (isset($value[$i+1])) {
      $length_arr = count($value[$i]);
      $length_arr_last = count($value[$i+1]);
      $arr_tmp = [];
      $s = 0;
      $w = 0;
      $k = 0;
      while ($s < $length_arr && $w < $length_arr_last) {
       if ($value[$i][$s] <= $value[$i+1][$w]) {
        $arr_tmp[$k] = $value[$i][$s];
        ++$s;
        ++$k;
        continue;
       }
       $arr_tmp[$k] = $value[$i+1][$w];
       ++$w;
       ++$k;
       continue;
      }
      if ($s === $length_arr) {
       for ($j=$w; $j < $length_arr_last; $j++) {
        $arr_tmp[$k] = $value[$i+1][$j];
        ++$k;
       }
      }
      unset($j);
      if ($w === $length_arr_last) {
       for ($j=$s; $j < $length_arr; $j++) {
        $arr_tmp[$k] = $value[$i][$j];
        ++$k;
       }
      }
      unset($j);
      $arr[floor($i/2)] = $arr_tmp;
      continue;
     }
     $arr[floor($i/2)] = $value[$i];
     continue;
    }
   }
  }
  $value = $arr;
  merge($value);
  return $value[0];
 }
/* ----------------- 归并写法二 ------------------ */
 $mergeFirst = function ($arr=array())
 {
   $len = count($arr);
   $res = [];
   for ($i = 0; $i < $len; $i += 2) {
     $j = floor($i/2);
     if (!isset($arr[$i + 1])) {
       $res[$j][] = $arr[$i];
       continue;
     }
     if ($arr[$i] < $arr[$i + 1]) {
       $res[$j][] = $arr[$i];
       $res[$j][] = $arr[$i + 1];
       continue;
     }
     $res[$j][] = $arr[$i + 1];
     $res[$j][] = $arr[$i];
   }
   return $res;
 };
 $mergeArray = function ($arr1, $arr2)
 {
   $len1 = count($arr1);
   $len2 = count($arr2);
   $arr3 = [];
   $a = 0;
   $b = 0;
   $k = 0;
   while ($a < $len1 && $b < $len2) {
     if ($arr1[$a] < $arr2[$b]) {
       $arr3[$k] = $arr1[$a];
       $a++;
       $k++;
       continue;
     }
     $arr3[$k] = $arr2[$b];
     $b++;
     $k++;
   }
   if ($a === $len1) {
     for ($i = $b; $i < $len2; $i++) {
       $arr3[] = $arr2[$i];
     }
   }
   unset($i);
   if ($b === $len2) {
     for ($i = $a; $i < $len1; $i++) {
       $arr3[] = $arr1[$i];
     }
   }
   return $arr3;
 };
 function sorta($arr=array(), $mergeFirst, $mergeArray)
 {
   if (count($arr) === 1) {
     return $arr[0];
   }
   if (!is_array($arr[0])) {
     $arr = $mergeFirst($arr);
   }
   $len = count($arr);
   $arrNew = [];
   for ($i=0; $i < $len; $i += 2) {
     $j = floor($i/2);
     if (!isset($arr[$i + 1])) {
       $arrNew[$j] = $arr[$i];
       continue;
     }
     $arrNew[$j] = $mergeArray($arr[$i], $arr[$i+1]);
   }
   $res = sorta($arrNew, $mergeFirst, $mergeArray);
   return $res;
 }
/* ----------------- 归并写法 不是用递归 ------------------ */
// 由于归并排序的主要情况是:
// | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
//    /      \
// | 5 | 4 |    | 3 | 2 | 1 |
//   |         |
// |5| |4|     |3|2| |1|
//           |
//          |3| |2|
//    --分解完毕--
// |4| |5|     |3| |2| |1|
//            |
//          |1| |2| |3|
//       |
// | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
//
//其实我是觉得可以不用递归作为分解,所以才写了这个东西
function loopMerge($array){
 $length = count($array);
 if($length < 2){
  return $array;
 }
 // 左边区域的左边界
 $leftMin = 0;
 // 左边区域的右边界
 $leftMax = 0;
 // 右边区域的左边界
 $rightMin = 0;
 // 右边区域的右边界
 $rightMax = 0;
 // 左边区域的移动标
 $l = 0;
 // 右边区域的移动标
 $r = 0;
 // 辅助数组
 $tmp = array_fill(0, $length, 0);
 // 辅助数组的移动标
 $n = 0;
 // 跨度
 $group = 1;
 while($group < $length){
  $leftMin = 0;
  while($leftMin + $group < $length){
   $leftMax = $leftMin + $group;
   $rightMin = $leftMax;
   if($rightMin + $group > $length){
    $rightMax = $length;
   }else{
    $rightMax = $rightMin + $group;
   }
   $l = $leftMin;
   $r = $rightMin;
   $n = $leftMin;
   // 这里是将左边区域的数值跟右边区域的数值进行比较,
   // 并将小的数值放到辅助数组中
   // 直到其中一边的区域的数值全部放到辅助数组中
   while($l < $leftMax && $r < $rightMax){
    if($array[$l] > $array[$r]){
     $tmp[$n] = $array[$r];
     $r++;
    }else{
     $tmp[$n] = $array[$l];
     $l++;
    }
    $n++;
   }
   while($l < $leftMax){
    $tmp[$n] = $array[$l];
    $l++;
    $n++;
   }
   while($r < $rightMax){
    $tmp[$n] = $array[$r];
    $r++;
    $n++;
   }
   for($n = $leftMin; $n < $rightMax; $n++){
    $array[$n] = $tmp[$n];
   }
   $leftMin += $group * 2 ;
  }
  $group *= 2;
 }
 return $array;
}